Institut Váši Příhody o. s., Vodňany

Pavla Žílová, 603 812 958, e-mail: pavla.zilova@gmail.com, web: www.institutvp.cz


Institut Váši Příhody o. s., Vodňany
Novinky

18.9. Přidán nový článek

Kontakt

Institut Váši Příhody

IČ 269 92 655

Pavla Žílová

Komenského 201

389 01 Vodňany

tel.: +420603812958

email: pavla.zilova@gmail.com

 

Institut Váši Příhody o. s.

Ke kulturnímu odkazu našeho města nepatří jen jeho minulost zosobněná stavbami na náměstí, sílou hradeb či artefakty nádherně uspořádanými v Městském muzeu a galerii. Tak jako každé město, i to naše, ovlivňovali a ovlivňují lidé, kteří v něm žili, žijí, tvořili a tvoří.Tak nějak se proplétá minulost blízká i vzdálená s naší přítomností a tak se denně staráme o to, aby naši předkové nežili zbytečně a předáváme dál jejich odkaz těm později narozeným. Nacházíme k tomu různé příležitosti, vtiskáváme jim osobitý charakter a tím oľivujeme dění kolem sebe, píšeme současnost, kterou nadále chrání město svými hradbami. Rádi se ohlížíme za výsledky své práce do minulosti s vědomím toho, že prožívaná současnost je to nejdůležitější. Snad takhle nějak je moľné poděkovat paní Lence Ebelové za její nápad, jak prolnout odkaz vodňanského rodáka, houslisty Váąi Příhody do současné tvorby ľáků vodňanských ąkol.
Prostá přesmyčka, která vyplynula z jeho jména a předznamenala tvorbu pečlivě připravovanou učiteli a ľáky naąich ąkol, organizátory akce a jejich pomocníky z řad kulturních činitelů naąeho města.
Den Váąi Příhody - Den Váą i příhody
Tak jednoduąe se stalo jménu naąeho světově nejproslulejąího rodáka zdrojem inspirace v kategoriích děl výtvarných, literárních, dramatických, hudebních a tanečních. Základním tématem pro tento rok se staly tři výrazy: SVĚTLO, TMA A .......HOUSLE.
Institut Váąi Příhody za finanční podpory města Vodňany pořádá 12.listopadu 2011 poprvé setkání ľáků, jejich rodičů a pedagogů u příleľitosti vernisáľe tématických prací. Zveme vás proto na procházku naąim královským městem za díly vaąich dětí.
Budeme začínat úvodním slovem, hudbou a představením literárních prací ve vestibulu Kulturního domu ve 14 hodin a pozveme vás na jednotlivá zastavení: s Váąou Příhodou v Síni Váąi Příhody v ZU©, s tancem v prostorách Městské Galerie, výtvarná díla budou vystavena v prostorách sklepení pod budovou Městského úřadu, shlédnete stínohru a nejlepąí práce vyhlásíme a odměníme opět v budově Kulturního domu. Večer pak se na vás budeme těąit v Hotelu Prajer na jazzovém setkání s triem Jiřího Výborného.
Pokud se ptáte, proč takováto akce a co tomu předcházelo, je odpověď jednoznačná. Změnu chtěli sami vodňanątí, protoľe mezi jejich preferencemi se náhle objevila kultura. Představitelé města začali tento trend podporovat a aktivity, jejichľ titul nese jméno Váąi Příhody naąly u nich opakovaně podporu.
A nyní trochu rekapitulace. Město Vodňany oslavilo v září roku 2000 slavnostním odhalením pamětní desky na rodném domě Váąi Příhody sté výročí jeho narození. Svoji účastí zaątítil celou slavnost prof. Jindřich Feld, český hudební skladatel. V následném koncertě v Husově sboru zahrál PIKO pod vedením dirigenta Jaroslava Vodňanského, sólistou na housle byl Čeněk Pavlík a spoluúčinkovali vybraní absolventi ZU© Vodňany včetně pěveckého sboru pod vedením Romany Juraąové. Květiny s trikolorou naąí republiky a stuhou v městských barvách ozdobily pak Příhodův hrob ve Vídni.
105 výročí narození Mistra mělo komorní charakter, vzpomínková slavnost proběhla v prostorách Městské galerie a v programu jsem představila soubor výbraných originálních nahrávek samotného Váąi Příhody. V České republice bylo jen málo znalců, kteří věděli o sběratelské a publicistické činnosti Wolfganga Wendela, který po dobu téměř poloviny století sbíral a odkupoval autorská práva k nahrávkám Váąi Příhody ze vąech dostupných zdrojů. V bukletech provázejících jednotlivá vydaná CD zmapoval Mistrův ľivotní příběh jak umělecký, tak soukromý. V tomto odpoledním programu bylo rovněľ představeno nově zaloľené občanské sdruľení Institut Váąi Příhody
V roce 2010 se stal Institut Váąi Příhody spolupořadatelem několika koncertů, které proběhly ke 110 výročí narození a 50 výročí Mistrova úmrtí. Houslista Tomáą Vinklát za klavírního doprovodu Martina Fily koncertoval 22.4. v Síni Váąi Příhody vodňanské ZU©.
27.5. se uskutečnil vzpomínkový koncert v prostorách Chodovské tvrze, na kterém se představili nejmladąí houslisté vodňanské ZU© spolu se svými vrstevníky z Prahy.
13.6. v koncertní síni Otakara Jeremiáą v Českých Budějovicích proběhl koncert Jihočeské komorní filharmonie, kde se za dirigentským pultem představil Oldřich Vlček a Dvořákův houslový koncert provedl Mikuláą Drha. Koncert proběhl v rámci Hudebního festivalu Pontes - mosty porozumění a pod záątitou dr. Hynka Kmoníčka, náměstka ministra zahraničních věcí ČR a Mgr. Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje.
30.11. proběhl adventní vzpomínkový koncert v Kulturním domě ve Vodňanech. Oldřich Vlček dirigoval tentokrát orchestr Virtuosi di Praga, kterého je zakladatelem, sólistou večera byl houslista Mikuláą Drha, spoluúčinkoval ľenský pěvecký sbor Regina pod vedením Romany Chytilové.
V roce 2011 se stalo pro Institut Váąi Příhody prioritou podílet se společně s hudební agenturou CEK-ART a SZU© Zavadilka na realizaci 1. ročníku mezinárodní interpretační přehlídky k poctě Mistra Váąi Příhody v oborech housle a viola "Nové evropské talenty", která proběhla v Českých Budějovicích 10.- 12.6. Z celkové mnoľství 34 přihláąených bylo 14 houslistů ze zahraničí, mezinárodní porota byla odpovědná za výběr účastníků závěrečného koncertu. Celá přehlídka se konala v nádherném sále JKF, v síni Otakara Jeremiáąe, jejíľ charakter inspiroval mladé umělce k mimořádným výkonům. Jihočeské komorní filharmonii patřil úvodní koncert, ve kterém pod taktovkou Jacka Martina Handlera účinkovali sólisté Jana Drhová - klavír, Teodor Brcko - violoncello a Mikuláą Drha - housle. Vąichni účastníci přehlídky ocenili Galakoncert Arkadije Winokurova a Alberta Fischera obzvláątě proto, ľe celý den oba houslisté trávili v porotě a večer si prostě ąli zahrát a to těm, které v průběhu celého dne hodnotili. Do Českých Budějovic přijel z německého Karlsruhe pan Wolfgang Wendel, jehoľ přednáąka o Váąovi Příhodovi objasnila účastníkům k poctě jaké houslové legendy vůbec hrají. Vąichni účastníci byli odměněni,, vąem zúčastněným institucím jsme poděkovali a vybraným houslistům jsme uspořádali následné koncerty. Jeden z nich se konal 15.10. v prostorách městské galerie ve Vodňanech. Jeho účastníci podali mimořádné výkony, ocenili jedinečnost prostředí a přijetí, kterého se jim od paní ředitelky Jitky Velkové dostalo.
Těąím se na setkání s vámi vąemi, s pedagogy, ľáky, rodiči, realizátory a spolupracovníky, kteří jste nejdůleľitějąí součástí takovýchto projektů, nebo» bez vás by snaha o ozřejmění odkazu naąeho rodáka Váąi Příhody nezískala dimenzi současnosti.
Pavla ®íloví, Institut Váąi Příhody
 

Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu